Şeyh Ahmet Hamdi Efendi

Rize merkez Piriçelebi mahallesinden Şeyh Hacı Mustafa Efendi'nin oğludur. Şeyhlik icazetini babasından almış olmalıdır. Babasının irtihalinden sonra Orta Camii civarında bulunan Nakşbendî Tarikatı'na ait tekkede postnişin oldu. Tekkenin giderlerini karşılamak için aynı yerde bir tarafı kabristan, bir tarafı umumi yol-köprü, bir tarafı Mataracızadelerin arsaları, dördüncü tarafı nehirle sınır olan iki adet dükkânını bütün ekleriyle birlikte 18 Zilhicce 1321/1902 yı­lında buraya vakfetti. Bu konuyla alakalı vakıf senedine göre gelirlerden onda biri, tekkenin masraf ve tamirine, geri kalan onda dokuzu da tekkede görev yapacak olan Nakşbendî halifesi ve burada imamlık hizmetini ifa edecek zâta verilecektir. Şeyh Hacı Ahmet Hamdi Efendi, kurduğu bu vakfın mütevelliliği-ne de Müftü mahallesinden Çamayuşzadelerden Dursun Ağa oğlu Ahmet Hilmi Efendi'yi görevlendirmişti. Şeyh Ahmet Hamdi Efendi ve babası Şeyh Hacı Mustafa Efendi, daha sonraları kaldırılmış olan Orta cami çevresinde me-zarlık içindeki türbede defnedilmiş olmalıdır.