Şeyh Hacı Mustafa Efendi

Rize merkez Piriçelebi mahallesindendir. Orta camii yakınında bulunan şadır­vanın üstündeki Nakşbendî Tarikatı'na ait tekkede görev yaptı. Postnişinliği esnasında 73 adet mecidiye yüzlük altını tekkeye vakfetti. 1891 yılından önce vefat etti. İrtihali üzerine tekkenin nukûd-ı mevkufesi ile vakıf dükkânlarını kiraya verip bedellerini tahsil için mütevelliliğe Şeyh Mustafa Efendi'nin oğul­larından Osman Efendi, onun irtihalinden sonra da 1892 yılında Dava vekili Haşim Efendi getirildi. Babasının irtihalinden sonra tekkenin postnişinlik gö­revini üstlenen oğlu Ahmed Hamdi Efendi, bu tekke için 1902 yılında bir vakfi­ye tanzim ettirmiştir.