Habib-i Karamani

Türbesi Atkaracalar ilçesinde bulunan Habib-i Karamani inanışa göre Horasanlıdır, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin halifesidir ve Bayramî tarikatına bağlıdır. "Şeyhi Hacı Bayram-ı Veli, insanlığa hizmet etmek, talebe yetiştirmek ve Bayrami tarikatını devam ettirmek üzere Habib-i Karamanî Hazretleri'nin İç Anadolu'ya yerleşmesine izin vermiştir. Bu izin üzerine Habib-i Karamanî Hazretleri, ilk olarak Niğde'nin Orta köyüne hareket etmişse de orada aradığını bulamayınca manevi kardeşi şeyh Hamza Sultan'ı görmek ve beraberce İslamiyet'e hizmet etmek amacıyla Atkaracalar'a yerleşmiştir." Evliya Çelebi'nin Şeyh Habib-i Karamanî Hazretlerini ziyaret ettiği, Seyahatnâme'sindeki şu satırlardan anlaşılmaktadır:

"Fatih Sultan Mehmet Han asrında vefat etmiş olup bu Karacalar köyüne defnedilmiştir. Türbesi halk tarafından ziyaret edilmektedir. Kendisi Bayramî tarikatındandır. Şeyh Hazret-i Hamza Efendi, bu zatın halifelerindendir. Biz de Habib-i Karamanî'yi ziyaret ederek dokuz saat sonra Ilgaz'a geldik..."
Habib-i Karamanî'nin ölümünden sonra Eflatunzâde tarafından yazılan tarihi, Çelebi şöyle naklediyor:

"Kaleruhülkudüs fitarihe
Enefilcennetime'va ruhe 1521"

"Şeyh Hamza Sultan'a ve Habib-i Karamanî Hazretleri'ne ait eserler, kendi el yazılarıyla yazılmış kıymetli kitaplar Darülaceze Medresesi'nde bir kitaplıkta muhafaza edilirken 1925 senesinde medresede çıkan bir yangın sonucunda yanarak yok olmuştur."