Mehmed Hulusi Efendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kale-Varoş (Yazlık-Hisarcık) köyünden ticaret ve ziraatla uğraşan Temuşoğlu Mehmet Arif Efendi'nin oğludur. 1287 (1871) yılında aynı yerde doğdu. 1881 de başladığı rüşdiyeyi 1885 yılında ta­mamlayıp şehadetnâme aldı. Çayeli'nin Gürgenli köyünden Kalafat Mehmet Efendi tarafından kurulmuş Pazar ilçesinin Suçatı (Apso) köyü medresesinde başladığı tahsiline Arabistan ve Türkistan'da devam etti. Bu arada Afganistan, Buhara, Belh, Tataristan ve Merginan gibi bölgelerde bulundu. Anadolu'ya dönüp Ordu'nun Fatsa ilçesinde Osman Paşa medresesinde görev yapan Mü­derris Abdülhamid Efendi'nin ders halkasına girdi. Buradaki üç senelik tahsil­den sonra hocasından icazet aldı.

Türkçe, Arapça, Farsça, Lazca ve Rusça bilen Mehmet Hulusi Efendi, 1331 (1915) yılında mezun olduğu Fatsa medresesi müderrisliğine tayin olundu.

Müsvedde halinde basılmamış bir divançesi olan Mehmet Hulusi Efendi, Medine-i münevverede Harem-i şerif imamı ve Kadirî şeyhi Muhammed Rauf Tahir Efendi'ye intisap ederek ondan hilafet almış bir Kadirî halifesidir. Dos­yasında bir sureti bulunan hilafet silsilenamesinde mensup olduğu Kadirî silsi­lesi şu şekilde kayıtlıdır.

Hz.Ali (R.A) > Hasan-ı Basrî > Habib-i Acemî > Davud-ı Taî > Maruf-ı Kerhî > Serî Sekatî > Cüneyd-i Bağdadî > Ebu Bekir eş-Şiblî > Abdullah el-Yumnî > Ebu'l-Ferec Tarsusî > Abdülkadir Ebu'l-Hasen Ali Hakkarî > Ebu Said'ul-Mubarek ibni Ali el-Mahzunî > Muhammed Muhiddin Abdülkadir Geylani > Ebu'l-Abbas Ahmed > Burhaneddin et-Tunusî > Ahmed bin Haceru'l-Askalanî > Zekeriyy-e'l-Ensarî > Cemaleddin Muhammed bin Ahmed Remlî > Ahmed Medenî > İbrahim Kürdanî > Muhammed Tahir Efendi > İbrahim Tahir Efendi > Muhammed Said Tahir Efendi > Muhammed Esad Tahir Efendi > Mu-hammed Rauf Tahir Efendi > Mehmed Hulusi Efendi